MAKSADYMYZ - RAHATLYGYŇYZ!

Çagalar baglaryndan başlap ähli bilim ojaklaryny ÝOKARY HILLI mebeller bilen üpjün edýän kärhanamyz Siziň hyzmatyňyzda!

toys

Biz hakda!

“Belent Akaba” hususy kärhanasy 2014-nji ýylda döredildi. Kärhananyň esasy iş ugry ýurdumyzdaky çagalar baglaryny we mekdepleri, okuw jaýlaryny, kitaphanalary we beýleki bilim ojaklaryny, şol bir wagtda edara binalaryny döwrebap enjamlar, esbaplar we mebeller bilen üpjün etmekden we olary gurnamakdan ybarat bolup durýar.

Bu babatda kärhanamyz Germaniýanyň dünýä belli “VS” we Türkiýe Respublikasynyň görnükli “OSCAR Eğitim Araçları” kompaniýalary bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýär.

Giňişleýin!

Işlerimiz

2021-nji ýylda Hormatly Prezidentimiziň orta we kiçi telekeçiligi goldamak syýasatyndan ugur alyp, kärhanamyz ýerli önüm bolan ýokary dykyzlykly polietilenden we polipropilenden ergonomiki oturgyçlaryň önümçiligine hem-de bir we iki orunlyk partalaryň önümçiligine başlady.

Özüniň ýokary hili, berkligi, saglyk taýdan oňaýlylygy we daşky keşbi bilen tapawutlanýan bu önümler gündelik durmuşymyzda, esasan hem öýlerde, bilim edaralarynda, ofislerde we medeni dynç alyş mekanlarynda giňden peýdalanylmaga niýetlenendir. Aýlyk önümçilik kuwwaty 20 000 oturgyja we 10 000 partalara barabar bolan kärhanamyz öz işini ynamly we ygtybarly alyp barýar.

Giňişleýin!
soon

Biziň hyzmatlarymyz we önümlerimiz!

...
Oýunjaklar!

Dünýäniň öňde gelen belli marka-brenleriniň ýokary hilli oýunjaklaryny amatly bahalardan sarp edijilere ýetirýäris!

Giňişleýin!
...
Oturgyçlar we Partalar!

Germaniýanyň ýokary tehnologiýasynda öndürilen oturgyçlar, şeýle-de ýokary hilli partalar giň ulanyjylar köpçüliginiň söýgüsine mynasyp boldy!

Giňişleýin!
...
Interaktiw Tagtalar

Hili köp ýyllyk ulanyjy barlagyndan geçen we özünde ähli amatlyklaryny jemleýän bu önüm bilim ojaklarynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi!

Giňişleýin!

Artykmaçlyklarymyz!

Wagtyňyzy tygşytlaň!

Biz bilen işleşmek bilen hem wagtyňyzy hem-de puluňyzy tygşytlaň! Ýokary hilli hyzmatlarymyzy gysga wagtda ýerine ýetirýäris!

Giňişleýin!

Hilli hyzmatdaşlyk!

Kärhanamyz ähli hyzmatlarynda we önümçiliginde hemişe ýokary hili maksat edinýär. Siz hem biz bilen hiliň täze derejesine ýetiň!

Giňişleýin!

Şatlyk paýlaýarys!

Ýokary hilli önümlerimizi kiçijek körpelerimizden başlap, hemmeleriň söýgüsine mynasyp boldy we bu şatlyk bizi täze belentliklere iterýär!

Giňişleýin!

Sertifikatlarymyz - Kepilimiz!

Bile Işleşýänlerimiz.

Çagalar baglaryndan başlap ähli bilim edaralaryny ýokary hilli mebeller we tehnologiýalar bilen üpjün edýäris we toplumlaýyn çözgütler getirýäris!

"Gujurly"

«Gujurly» okuw merkezi diller, matematika we kompýuter sowatlylygy boýunça gysgamöhletleýin kurslary hödürleýän hususy eýeçilikdir. Bu okuw merkezi hormatly Prezidentimiziň bilim ulgamynda durmuşa geçirýän özgertmelerinden ugur alyp, 2014-nji ýylda ýerli işewürler tarapyndan esaslandyryldy.

"Päk nesil"

"Päk nesil" okuw merkezinde kiçi ýaşly çagalar üçin hem ýörite iňlis-dili, rus-dili we matematika kurslarymyz bar. Şeýle-de bu okuw merkezinde okadylýan sapaklar "OXFORD" gollanmalary esasynda geçirilýär. Okuw merkezimizi diňe okuw bilen çäklenmän okuwçylaryň gözýetimini has hem giňeltmek we pikirlerini baýlaşdyrmak üçin medeni we sport çäreler we ýaryşlar gurnalýar.

"Dana"

“Dana” bilim merkezi, Aşgabat şäherinde çagalar we uly ýaşly diňleýjiler üçin matematika, iňlis dili, türkmen dili, rus dili, fransuz dili, ispan dili, nemes we hytaý dilleri. Şeýle hem dünýäniň dürli uniwersitetlerinde talap edilýän halkara synaglara taýýarlyk, kompýuter we buhgalteriýa okuwlar boýunça döwrebap bilim merkezidir.

"Zehin ýoly"

Aşgabat we Türkmenabat şäherlerinde 2019-njy ýyldan bäri hyzmat berýän “Zehin Ýoly” okuw merkezi, çagalar hem-de uly ýaşly diňleýjiler üçin iňlis dili, rus dili, türkmen dili we matematika ugurlaryny hödürleýän ýurdumyzyň öňde barýan bilim ojaklarynyň biridir. “Zehin Ýoly” okuw merkezinde zähmet çekýän mugallymlar diňe kitaplar bilen çäklenmän, diňleýjileriň höwesini artdyrmak, ünsüni çekmek we berilýän bilimiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin innowasion tehnologiýalary, döwrebap usulyýetleri ulanýarlar.

Köp soralýan soraglar we jogaplary!

“Belent Akaba” hususy kärhanasy 2014-nji ýylda döredildi. Kärhananyň esasy iş ugry ýurdumyzdaky çagalar baglaryny we mekdepleri, okuw jaýlaryny, kitaphanalary we beýleki bilim ojaklaryny, şol bir wagtda edara binalaryny döwrebap enjamlar, esbaplar we mebeller bilen üpjün etmekden we olary gurnamakdan ybarat bolup durýar. Bu babatda kärhanamyz Germaniýanyň dünýä belli “VS” we Türkiýe Respublikasynyň görnükli “OSCAR Eğitim Araçları” kompaniýalary bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýär.

2021-nji ýylda Hormatly Prezidentimiziň orta we kiçi telekeçiligi goldamak syýasatyndan ugur alyp, kärhanamyz ýerli önüm bolan ýokary dykyzlykly polietilenden we polipropilenden ergonomiki oturgyçlaryň önümçiligine hem-de bir we iki orunlyk partalaryň önümçiligine başlady. Özüniň ýokary hili, berkligi, saglyk taýdan oňaýlylygy we daşky keşbi bilen tapawutlanýan bu önümler gündelik durmuşymyzda, esasan hem öýlerde, bilim edaralarynda, ofislerde we medeni dynç alyş mekanlarynda giňden peýdalanylmaga niýetlenendir. Aýlyk önümçilik kuwwaty 20 000 oturgyja we 10 000 partalara barabar bolan kärhanamyz öz işini ynamly we ygtybarly alyp barýar.

Çagalar iýmitlenmek we uky ýaly fiziki zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin näçe gerek bolsa oýnamaly. Oýun çagalar üçin gyzykly we hezil bir iş bolmakdan başga-da, olaryň akyl, aň, psihiki hereketlendiriji we emosional ukyplaryny ösdürmegi üpjün edýär. Käbir akyl mirasa eýe bolsa-da, käbiri daşky gurşaw şertleriniň täsiri astynda ösýär. Bu pursatda ene-atalar ýörite döredilen intellektual oýunjaklar bilen çagalarynyň akyl ösüşini goldap bilerler. Indi çagalykdan ähli ýaş toparlary üçin amatly akyl döredýän oýunjaklary aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz.

Alyp barýan önümçilik we söwdamyz bilen birlikde sosial çärelere-de aýratyn üns berýäris! Esasanam ösüp gelýän ýaş neslimizi terbiýelemekde we olaryň bilim derejelerini ýokarlandyrmak we ýaş zehinlileri ýüze çykarmak boýunça gyzykly çäreleri we bäsleşikleri gurnaýarys!

Elbetde, biziň iş ýerimiz: Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Ý.Durdyýew-G.Gulyýew köçesi "Gyrat" binasynyň 2-nji gaty, "Belent Akaba" hususy kärhanasy! telefon belgilerimiz: +99363-715158 +99312-754532 email salgymyz: info@belentakaba.com instagram sahypamyz: @belent_akaba @chagalar.dunyasi Sizi myhman almaga garaşýarys!

Habarlaşmak üçin!

 • Esasy salgymyz:
  Aşgabat şäheri, Ýylgaý Durdyýew Köçesiniň 50-nji jaýy, "Gyrat" bina 2-nji gat.
 • Telefon belgilerimiz:
  +99363-715158, +99312-754532.
 • E-mail salgylarymyz:
  info@belentakaba.com, trading@belentakaba.com, marketing@belentakaba.com
 • Instagram sahypamyz:
  @belent_akaba, @chagalar.dunyasi